บอร์ด EMC ไฟเขียวเพิ่มทุน RO ราคา 0.07 บ./หุ้น ฟรีวอร์แรนต์ 2:1 เตรียมลุยสร้างโอกาสใหม่สู่ธุรกิจ New S-Curve ผลักดันการเติบโต

บอร์ด EMC ไฟเขียวเพิ่มทุน RO ราคา 0.07 บ./หุ้น ฟรีวอร์แรนต์ 2:1 เตรียมลุยสร้างโอกาสใหม่สู่ธุรกิจ New S-Curve ผลักดันการเติบโต

อีเอ็มซี พร้อมลุยหลังบอร์ดไฟเขียวเพิ่มทุนให้ผู้ถือเดิมสัดส่วน 1:1 ที่ 0.07 บาทต่อหุ้น แถมฟรีวอแรนต์ในอัตรา 2:1 เตรียมความพร้อมทางด้านการเงิน เพื่อขยายไปยังธุรกิจศักยภาพที่เป็น New S-Curve พร้อมเสนอปรับโครงสร้างเป็นโฮลดิ้ง เพิ่มความคล่องตัวและลดข้อจำกัดด้านการลงทุน สนับสนุนการเติบโตทั้งรายได้และกำไรในระยะยาว

ดร.ชาลี จังวิจิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) หรือ EMC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในอัตรา 1 หุ้นสามัญต่อ 1 สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้ถือหุ้นจะได้ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) โดยไม่คิดมูลค่าในอัตรา 2 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุ 3 ปี ราคาการใช้สิทธิที่ 0.13 บาทต่อหุ้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะสร้างความพร้อมทางการเงิน และเพิ่มโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ อาทิ ธุรกิจเทคโนโลยีและไอที ธุรกิจยูทิลิตี้ และธุรกิจ Oil & Gas ที่เป็น New S-Curve ของบริษัท อันจะส่งเสริมการเติบโตทั้งรายได้และกำไร พร้อมสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยที่ประชุมคณะกรรมการยังได้มีการเสนอให้พิจารณาแนวทางการปรับโครงสร้างเป็นโฮลดิ้ง ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เพื่อความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ และกระจายความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจ

“การเพิ่มทุนครั้งนี้จะส่งเสริมให้สถานะการเงินของบริษัทมีความแข็งแรง ทำให้บริษัทสามารถขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่มีเทรนด์การเติบโตที่ดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประกอบการในอนาคต สอดคล้องกับแนวทางที่บริษัทกำลังเตรียมการเรื่องปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ให้ EMC เป็นบริษัท Holding เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย ช่วยลดข้อจำกัดในการลงทุนและสร้างโอกาสในการลงทุนกับพันธมิตรธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตสูง สร้างความแข็งแกร่งให้แก่กลุ่มบริษัทในระยะยาว

การจัดโครงสร้างการบริหารธุรกิจกลุ่มธุรกิจใหม่ในครั้งนี้ จะสามารถจำกัดและบริหารความเสี่ยงในการลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดยมีแนวทางการพิจารณาการลงทุนอย่างรอบด้าน ทั้งประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทีมผู้บริหาร ความชำนาญ ฐานลูกค้า การบริหารต้นทุนและความสามารถในการทำกำไร เพื่อให้การลงทุนต่อจากนี้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้ถือหุ้น” ดร.ชาลี กล่าว

สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ เป็นการจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 8,434,049,054 หุ้น การออกเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) จำนวนไม่เกิน 4,217,024,527 หน่วย โดยมีอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 และกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการจองหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 โดยการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)