TIDLOR ปลื้ม! หุ้นกู้ 3 ชุดใหม่ มูลค่า 4,000 ลบ. ขายหมดเกลี้ยง ขอบคุณนักลงทุนที่ร่วมสร้างผลตอบแทน พร้อมกับสร้างการเติบโตให้ธุรกิจไปด้วยกัน

TIDLOR ปลื้ม! หุ้นกู้ 3 ชุดใหม่ มูลค่า 4,000 ลบ. ขายหมดเกลี้ยง ขอบคุณนักลงทุนที่ร่วมสร้างผลตอบแทน พร้อมกับสร้างการเติบโตให้ธุรกิจไปด้วยกัน

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR) เปิดเผยว่า ผลการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทครั้งที่ 1/2567 รุ่นอายุ ปี เดือน, ปี และ ปี ซึ่งเปิดขายระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นจำนวนมาก โดยมียอดจองท่วมท้นสูงกว่ามูลค่าที่ทำการเสนอขายมากกว่า 2 เท่า ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้ทั้งหมดเต็มจำนวน 4,000 ล้านบาท ตามเป้าหมายที่วางไว้

โดยหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้ ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 “หุ้นกู้ของ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.65% ต่อปี กำหนดชำระอัตราดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

หุ้นกู้ชุดที่ 2 “หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 9 เดือน เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

หุ้นกู้ชุดที่ 3 “หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.38% ต่อปี กำหนดชำระอัตราดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน

โดยมีวัตถุประสงค์การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนตราสารหนี้ที่ครบกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ในระดับ “A” แนวโน้ม “Stable” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ไว้วางใจร่วมลงทุนสร้างผลตอบแทนกับหุ้นกู้ของ TIDLOR ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 10-20% โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทั้งด้านธุรกิจสินเชื่อและด้านธุรกิจนายหน้าประกัน ที่บริษัทฯ ได้สร้างและปูพื้นฐานเทคโนโลยีเอาไว้ก่อนหน้ามามากกว่า 10 ปี เพื่อรองรับการเติบโตที่แข็งแกร่ง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต สำหรับท่านนักลงทุนและผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ TIDLOR ได้ที่เว็บไซต์ www.tidlorinvestor.com