‘BLC’ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยาประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

‘BLC’ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยาประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู (ที่ 3 จากซ้าย) รองอธิการบดี สายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการรูปแบบใหม่ๆ และสร้างเสริมศักยภาพความเข้มแข็งของการพัฒนาวิชาการด้านเภสัชกรรม นอกจากนี้ BLC ในฐานะผู้นำธุรกิจผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ประเภทยาสามัญ และยาสามัญใหม่ ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพครบวงจร จะให้ความร่วมมือในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานประจำของหลักสูตรเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยาในประเทศให้แข็งแกร่ง ตามหลักการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยื