ผู้ถือหุ้น TASCO ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลอีกในอัตรา 1.00 บาท/หุ้น ปี 2567 ตั้งเป้ายอดขายยางมะตอยที่ 1.2 ล้านตัน เดินหน้าสู่ผู้นำธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้ถือหุ้น TASCO ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลอีกในอัตรา 1.00 บาท/หุ้น ปี 2567 ตั้งเป้ายอดขายยางมะตอยที่ 1.2 ล้านตัน เดินหน้าสู่ผู้นำธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณชายน้อย เผื่อนโกสุม (กลาง) ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยคุณพีรศิลป์ ศุภผลศิริ  (ขวา) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี  และคุณชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (TASCO) ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 1 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567  ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 อีกในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผล (Record date) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2567 นี้

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วในเดือนกันยายน 2566 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น จะส่งผลให้ในปี 2566 TASCO ได้จ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 1.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 86 สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ในปี 2567 บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายยางมะตอยไว้ที่ 1.2 ล้านตัน สำหรับอุปสงค์ยางมะตอยในประเทศน่าจะได้รับประโยชน์จากการเบิกจ่ายงบประมาณจากภาครัฐตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2 เป็นต้นไป  ท้ายสุด บริษัทได้กำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1 และ ขอบเขตที่ 2 อย่างน้อย 36% เทียบกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีฐาน พ.ศ. 2563 ภายในปี พ.ศ. 2573  ทั้งนี้ เป้าหมายดังกล่าวครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธุรกิจยางมะตอยในประเทศไทย สะท้อนการมุ่งสู่องค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยื