“เสื้อใหม่ให้น้องใส่” เพราะแม็ค…ห่วงใย มอบผลิตภัณฑ์ “แม็คยีนส์” แก่ชุมชนชาวไทยภูเขาและพื้นที่ห่างไกล

“เสื้อใหม่ให้น้องใส่” เพราะแม็ค...ห่วงใย มอบผลิตภัณฑ์ “แม็คยีนส์” แก่ชุมชนชาวไทยภูเขาและพื้นที่ห่างไกล

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม สนับสนุนคุณภาพชีวิตนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล โดยนายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบผลิตภัณฑ์จำนวน 12,266 ชิ้น มูลค่า 5,134,188.66 บาท ให้แก่ นายไชยา แถวเที่ยง ตัวแทนกลุ่มฅนอาสาเพื่อแผ่นดิน เพื่อนำผลิตภัณฑ์ของ “แม็คยีนส์” ส่งมอบให้แก่เด็กนักเรียนและผู้ใหญ่ ชุมชนชาวไทยภูเขาและพื้นที่ห่างไกล 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ, โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออมก๋อย ณ แม็ค ดีไซน์เซ็นเตอร์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของแม็คยีนส์ แบรนด์ยีนส์ยอดนิยมอันดับ 1 ของไทย มีส่วนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้น้องๆ และชุมชนชาวไทยภูเขา

การโดยการมอบผลิตภัณฑ์แม็คยีนส์ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการแม็คกรุ๊ป ร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคม ตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นและดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ควบคู่กับการยึดถือหลักบรรษัทภิบาล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กร ตลอดจนการเป็นธุรกิจที่พร้อมสร้างโอกาสและการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และร่วมพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง