มูลนิธิกรุงศรีมอบ 79 ทุนการศึกษา มุ่งเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน

มูลนิธิกรุงศรีมอบ 79 ทุนการศึกษา มุ่งเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน

กรุงเทพฯ (11 เมษายน 2567) นายเคนอิจิ ยามาโตะ (กลาง) รองประธานกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิกรุงศรี พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้บริหารระดับสูงของกรุงศรี มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่นักเรียนและเยาวชนที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี จำนวน 79 คน จากสถานสงเคราะห์และมูลนิธิต่างๆ รวม 7 แห่ง โดยตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิกรุงศรีได้มอบทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนรวมทั้งสิ้น 532 คน สะท้อนถึงพันธกิจที่สำคัญของมูลนิธิฯ ในด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยื