JPARK ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผถห. อนุมัติปันผล 0.0375 บาทต่อหุ้น

JPARK ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผถห. อนุมัติปันผล 0.0375 บาทต่อหุ้น

นางวิภา พัฒนวณิชย์กุล (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ นายสันติพล เจนวัฒนไพศาล (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) “JPARK” พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ฯ เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา   โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติทุกวาระการประชุม รวมถึงวาระการพิจารณาการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0375 บาทต่อหุ้น ซึ่งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 เมษายน 2567 และกำหนด จ่ายเงินปันผลในวันที่ พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม THE MITR-TING ROOM ชั้น 5  สามย่านมิตรทาวน์