รู้จัก SPREME น้องใหม่หุ้นเทคฯครบเครื่อง พื้นฐานแน่นปึ้ก

รู้จัก SPREME น้องใหม่หุ้นเทคฯครบเครื่อง พื้นฐานแน่นปึ้ก

บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SPREME เสนอขาย IPO จำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.02 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ แบ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 180,000,000 หุ้น และการเสนอขายหุ้นเดิมจาก PSN Capital Limited อีกจำนวน 20,000,000 หุ้น โดยเป็นการเสนอขายในราคาเดียวกันทั้งหมด โดยมี บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน โดยจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เร็วๆนี้

SPREME ประกอบธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร โดยเป็นผู้ออกแบบ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร (System Integrator) ทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และโปรแกรมซอฟต์แวร์ (Software) รวมถึงให้บริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงหลังการขาย และการให้เช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ภายใต้การทำงานกับทีมงานของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้ลูกค้ามีความมั่นใจในศักยภาพของบริษัทฯ โดยสามารถแบ่งกลุ่มประเภทธุรกิจได้ 3 ประเภท ดังนี้

  1. ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน (Network Infrastructure) ได้แก่ ระบบเครือข่าย LAN, ระบบเครือข่าย WAN, ระบบเชื่อมต่อแบบไร้สาย (Wireless LAN : WLAN) และระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ,ระบบศูนย์ควบคุมข้อมูล (Data Center) ,ระบบบริหารจัดการเครือข่าย (Network Management) ,คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Hardware and Peripheral) และโปรแกรมซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ (System and Application Software)
  2. ธุรกิจให้บริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อดูแลให้ลูกค้าสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับอายุใช้งานของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นบริการในรูปแบบงานบำรุงรักษาตามรอบระยะเวลา (Preventive Maintenance) และงานแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance)
  3. ธุรกิจให้เช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้องโดยจัดหาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับทั้งในด้านราคาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของลูกค้าและให้บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบตามกำหนดเวลา รวมทั้งซ่อมแซมและเปลี่ยนชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ (Hardware) ที่จำเป็นซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถประหยัดต้นทุนและใช้งานได้ตลอดเวลา

โครงสร้างของผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำหรับวัตถุประสงค์การระดมทุนในครั้งนี้ จะนำไปใช้เป็นเงินทุนรองรับการประมูลโครงการที่มีขนาดใหญ่, เพื่อลงทุนซื้อกิจการเพื่อต่อยอดธุรกิจเดิมของบริษัทฯ (M&A) และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และสนับสนุนการเติบโตที่มั่นคงในอนาคต เชื่อว่าการตัดสินใจระดมทุน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของ SPREME สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม ซึ่งเมื่อรวมกับผลประกอบการที่ขยายตัวต่อเนื่องทุกปี รวมถึงการเป็นผู้นำในธุรกิจ SI ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง จะยิ่งทำให้ผลประกอบการ รวมถึงปัจจัยพื้นฐานของ SPREME มีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้น

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วงปี 2563-2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,385.17 ล้านบาท, 901.64 ล้านบาท และ 1,037.50 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 123.52 ล้านบาท, 110.53 ล้านบาท และ 99.24 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราส่วนกำไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 8.92, ร้อยละ 12.26 และร้อยละ 9.57

ส่วนงวดบัญชี 9 เดือนปี 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 มีรายได้รวม 1,013.56 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 122.69 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนกำไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 12.10