L&E จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านระบบออนไลน์ (E-AGM) ผถห. ไฟเขียวทุกวาระ พร้อมแจกปันผล 0.04 บาท/หุ้น

L&E จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านระบบออนไลน์ (E-AGM) ผถห. ไฟเขียวทุกวาระ พร้อมแจกปันผล 0.04 บาท/หุ้น

นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายอนันต์ กิตติวิทยากุล (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการ บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ L&E จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมติที่ประชุมเห็นชอบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ และรับทราบอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงาน สําหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ถือเป็นการตอกย้ำว่า L&E เป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนกับผู้ถือหุ้นด้วยดีเสมอมา