“AKP” จัดประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

“AKP” จัดประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

คุณวันชัย เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ร่วมจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อแสดงผลการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมา โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้น และงดจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 อีกทั้งมีมติอนุมัติแต่งตั้ง คุณวนิดา วรพิทยาฤกษ์ ให้เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ โดยเพิ่มจาก 9 ท่านเป็น 10 ท่าน เพื่อเตรียมความพร้อมการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นร่วมรับฟังการประชุม และลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ทุกวาระ ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ