เซ็น กรุ๊ป จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เคาะปันผล 0.30 บาท/หุ้น

เซ็น กรุ๊ป จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เคาะปันผล 0.30 บาท/หุ้น

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการบริษัท และคุณประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหาร จัดงานประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานในปี 2566 ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น ไม่เกิน 89.90 ล้านบาท ซึ่งกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567