PSGC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้ความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจปี 2567 และในอนาคต สำหรับการขยายธุรกิจสู่ธุรกิจพลังงานสะอาด

PSGC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้ความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจปี 2567 และในอนาคต สำหรับการขยายธุรกิจสู่ธุรกิจพลังงานสะอาด

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PSGC ผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการแบบครบวงจร และงานรับเหมาก่อสร้างตามแบบในโครงการขนาดใหญ่ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบ Hybrid (มาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายแวน ฮวง ดาว ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่านมา และให้ความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจปี 2567 และในอนาคต สำหรับการขยายธุรกิจสู่ธุรกิจพลังงานสะอาด รวมถึงโอกาสในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลที่เหมาะสม หากบริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามคาดหมาย ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเห็นชอบในทุกวาระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ