ผู้ถือหุ้น DMT ผ่านมติอนุมัติการประชุมสามัญประจำปี 2567

ผู้ถือหุ้น DMT ผ่านมติอนุมัติการประชุมสามัญประจำปี 2567

นาย สมบัติ พานิชชีวะ (แถวนั่งที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นาย ธานินทร์ พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แถวยืนที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วย ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ (แถวยืนที่ 2 จากขวา) ถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMTเนื่องในโอกาสการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอรวมทั้ง วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของปี 2566 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 177,184,920.00 บาท  พร้อมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 3 เดือนแรก ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท  งวด 6 เดือนแรก ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท และงวด 9 เดือนแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมจ่าย 3 ครั้งในปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,240,294,440 บาท  คิดเป็นร้อยละ 123.65 ของกำไรสุทธิ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  ที่สำนักงานใหญ่DMT ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา