“JAS” ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

"JAS" ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS นำโดย ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ), ดร.คาล จามรมาน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล, ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูนสินธนา ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา, คุณจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล, คุณวีรยุทธ โพธารามิก ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, คุณซังโดลี กรรมการและกรรมการบริหาร, คุณเบญจวรรณ รักวงษ์ กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ คุณศุภกร สุภัคภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารการเงิน  ร่วมกันจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีวาระการประชุมสำคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและพิจารณา ซึ่งได้อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอทุกวาระ ณ จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันก่อน