อมตะ จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

อมตะ จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานปี 2566 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจสู่ความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักปรัชญา “All Win” ให้ความสำคัญกับความสำเร็จร่วมกันทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ  พร้อมด้วยผู้บริหารและกรรมการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องดอกรัก อาคารกรมดิษฐ์ กรุงเทพฯ