ที่ประชุมผู้ถือหุ้น TWZ อนุมัติเพิ่มทุนรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและการใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนท์

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น TWZ อนุมัติเพิ่มทุนรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและการใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนท์

นายพงชาญ สำเภาเงิน ประธานกรรมการ นายพุทธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งเป็นการจัดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 7,500 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมมูลค่า 750 ล้านบาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2567 รวมถึงรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนท์) ครั้งที่ (TWZ-W8) และครั้งที่ 9 (TWZ-W9) พร้อมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 28.55 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนคิดเป็นเพิ่มขึ้น 9.85% เมื่อเทียบกับปี 2565