RBF ประชุมผู้ถือหุ้นปี 67 อนุมัติจ่ายปันผล 0.175 บ./หุ้น

RBF ประชุมผู้ถือหุ้นปี 67 อนุมัติจ่ายปันผล 0.175 บ./หุ้น

ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566  เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2567