LDC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ไฟเขียวจ่ายปันผล ย้ำผู้นำศูนย์ทันตกรรมที่มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐาน – เจาะกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่ม

LDC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ไฟเขียวจ่ายปันผล ย้ำผู้นำศูนย์ทันตกรรมที่มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐาน - เจาะกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่ม

ทันตแพทย์วัฒนา ชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) หรือ LDC ผู้ให้บริการศูนย์ทันตกรรมทันตแพทย์เฉพาะทางในนาม “LDC Dental” พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท และทีมผู้บริหาร จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมติที่ประชุมผ่านทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.011 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจํานวน 6,600,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.59 ของกําไรสุทธิประจําปี 2566 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกําหนดในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 มีกำหนดจ่ายวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นี้ เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ให้ความเชื่อมั่นในการบริหารงานอย่างเสมอมา

พร้อมย้ำความเชื่อมั่น เดินหน้ากลยุทธ์ขยายโอกาสการเติบโต เจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ ให้ความสำคัญในการยกระดับมาตรฐานและการบริการอย่างมืออาชีพ สร้างความปลอดภัยในการเข้าใช้บริการ และมุ่งมั่นในการดำเนินงานและการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างการเติบโตให้ LDC อย่างมั่นคงและยั่งยืน