OR ประกาศความสำเร็จในการนำระบบ SAP S/4HANA พัฒนาระบบงานหลักขององค์กรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองรับการเติบโตของธุรกิจในยุค Digital Transformation

OR ประกาศความสำเร็จในการนำระบบ SAP S/4HANA พัฒนาระบบงานหลักขององค์กรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองรับการเติบโตของธุรกิจในยุค Digital Transformation

นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ประกาศความสำเร็จของการติดตั้งระบบ SAP S/4HANA เพื่อส่งเสริมศักยภาพการทำงานทั้งภายในองค์กรและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน และได้เริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา นับเป็นก้าวสำคัญสำหรับ Digital Transformation Journey ของ OR ที่ช่วยขับเคลื่อนการทำธุรกิจขององค์กรด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรที่เปิดรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นไปตาม Industry Leading Practice เข้ามาปรับใช้ในกระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร นอกจากนี้ ระบบ SAP S/4HANA จะเป็น แหล่งข้อมูลจริงเพียงแห่งเดียว หรือ Single Source of Truth ที่จะทำให้ OR สามารถขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรด้วยข้อมูล ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการขับเคลื่อนสู่การเป็น Digital Driven OR โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรที่แข็งแกร่งในการพัฒนาและติดตั้งระบบงาน รวมถึงบริหารการเปลี่ยนแปลง

ความสำเร็จในครั้งนี้ถือว่า OR ได้สร้างประวัติศาสตร์ในการเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการใช้ระบบ SAP S/4HANA ใน 2 อุตสาหกรรม ได้แก่ IS Oil & Gas และ IS Retail เพื่อรองรับทั้งธุรกิจ Mobility & Lifestyle ของ OR รวมถึงการออกแบบระบบงานเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในด้านระบบบัญชีและการเงิน (F&A) ที่พร้อมรองรับรูปแบบการทำธุรกรรมของ OR ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนตอบโจทย์พันธกิจหลักทั้ง 4 ด้านขององค์กร ควบคู่ไปกับการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน เพื่อบรรลุเป้าหมายในปี 2030 (OR 2030 Goals)