ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ ต้อนรับ บมจ. เอส เอ็น เซอร์วิส โซลูชั่น (SNSS24) เริ่มซื้อขาย 14 พ.ค. นี้

ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ ต้อนรับ บมจ. เอส เอ็น เซอร์วิส โซลูชั่น (SNSS24) เริ่มซื้อขาย 14 พ.ค. นี้

บมจ. เอส เอ็น เซอร์วิส โซลูชั่น ผู้ให้บริการและบริหารจัดการอาคาร พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVE Exchange: LiVEx)  14 พ.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 316.8 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SNSS24

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) เปิดเผยว่า LiVEx ยินดีต้อนรับ บมจ. เอส เอ็น เซอร์วิส โซลูชั่น เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน LiVEx โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SNSS24” ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567  ซึ่ง บมจ. เอส เอ็น เซอร์วิส โซลูชั่น (SNSS24) ประกอบธุรกิจให้บริการและบริหารจัดการอาคาร และระบบวิศวกรรม รวมถึงงานบริการด้านอาหารทั้งในรูปแบบของการบริหารจัดการอาหารผู้ป่วยใน การบริหารจัดการร้านอาหารและศูนย์อาหาร และงานบริการทำความสะอาด โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ สถานพยาบาลและโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทย รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

SNSS24 มีทุนชำระแล้ว 52.8 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 51 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1.8 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรก (IPO) ต่อผู้ลงทุนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด จำนวน 1.3 ล้านหุ้น และกรรมการและพนักงาน จำนวน 0.5 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2567 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 6 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 10.8 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 316.8 ล้านบาท มีบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ดร. สรรค์ สยามิภักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอส เอ็น เซอร์วิส โซลูชั่น (SNSS24) เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาบุคลากร และการวางระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ เพื่อใช้ในการควบคุมการให้บริการที่มีคุณภาพ ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้เพื่อความสะดวกและประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนขยายฐานลูกค้า พัฒนาสินค้าและบริการ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ทั้งนี้ SNSS24 มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลัง IPO คือ นายสรรค์ สยามิภักดิ์ ถือหุ้น 28.98% นายทวี สยามิภักดิ์ ถือหุ้น 14.18% นายสิริชัย ทุนหิรัญกร และนางสาวฐาปณี จงสืบโชค ถือหุ้นท่านละ 9.66%

รายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.snss.co.th และ www.live-platforms.com/live-exchange