PCC ลงนาม MOU ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมพัฒนา Technology Platform

PCC ลงนาม MOU ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมพัฒนา Technology Platform

นายกิตติ สัมฤทธิ์  (ที่ จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณอมร แดงโชติ (ที่ จากซ้าย)รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PCC) และรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย (ที่ 4 จากซ้าย) อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ถ่ายภาพร่วมกัน ภายหลังพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาและการบริการวิชาการ เรื่อง การสร้าง Digitalization and Automation Solution Innovative Cluster ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อร่วมมือในการพัฒนา Technology Platform และ Innovative Cluster ของอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้  1. Digitalization and Automation and ESG Solution และ 2. Bamboo-based Innovative Product Conversion เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ มีขอบเขตความร่วมมือสนับสนุน ผลักดัน ให้เกิดการนำผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่เกิดจาก ความร่วมมือนี้ไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย และเชิงสาธารณะ โดยงานดังกล่าว จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา