โรงพยาบาลพระรามเก้า พัฒนาความยั่งยืน ด้านบุคลากร-กระบวนการ-เทคโนโลยี มุ่งเน้นดูแลใส่ใจพนักงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โรงพยาบาลพระรามเก้า พัฒนาความยั่งยืน ด้านบุคลากร-กระบวนการ-เทคโนโลยี มุ่งเน้นดูแลใส่ใจพนักงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การเติบโตอย่างยั่งยืนของหลาย ๆ องค์กร ปัจจัยหลักที่สำคัญอย่างหนึ่ง คงไม่พ้นบุคลากรในทุก ๆ ตำแหน่ง ที่ลงแรงร่วมใจจนทำให้องค์กรได้ขับเคลื่อนก้าวหน้าไปได้ด้วยดี ซึ่งทางโรงพยาบาลพระรามเก้า ที่เดินหน้าสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ ยกระดับการให้บริการตอบรับความต้องการผู้รับบริการยุคใหม่ในทุกมิติ ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหลักที่ตั้งอยู่บนความยั่งยืน 3 อย่าง ประกอบด้วยเรื่อง คน-กระบวนการ-เทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านคน นอกจากการพัฒนากรอบความคิดของคนทำงานให้พร้อมเปิดรับต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน ความคล่องตัว การเพิ่มศักยภาพและเพิ่มทักษะการทำงานที่สำคัญในอนาคตแล้ว โรงพยาบาลก็ไม่ลืมที่จะใส่ใจดูแลบุคลากรที่เป็นฟันเฟืองขององค์กรในด้านคุณภาพชีวิต ล่าสุดร่วมมือ แรบบิทแคช เพื่อเข้าช่วยเหลือพนักงานในด้านการเงินสำหรับผู้ที่มีปัญหาหรือมีความจำเป็นด้านการเงิน

นายภาคิน ภู่ประเสริฐ Head of Strategy Department โรงพยาบาลพระรามเก้า พูดถึงการร่วมมือในกิจกรรมนี้ “ทางโรงพยาบาลพระรามเก้าของเรา นอกจากจะเห็นความสำคัญในด้านดิจิทัล มีการปรับรูปแบบให้การบริการของเราได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าคนไข้ของเรามากขึ้นแล้ว ทางเราเองก็ยังให้ความสำคัญกับคนในองค์กร ซี่งโครงการ Rabbit Cash Sustainability หัวใจแห่งความยั่งยืน...เริ่มที่คุณ ของแรบบิทแคช ก็จะมาตอบโจทย์ให้กับเราในเรื่องนี้ เราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือทุกปัญหาของพนักงานให้มีความสุข ที่ผ่านมาโรงพยาบาลให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นที่หนึ่ง เพราะหากพนักงานของเรามีสภาวะจิตใจที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ก็จะส่งผลต่อการทำงานทำให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข โรงพยาบาลจึงอยากดูแลช่วยเหลือพนักงานที่อาจมีปัญหาด้านการเงินแบบฉุกเฉิน เข้าถึงแหล่งเงินที่เชื่อถือได้และจัดการธุรกรรมทางการเงินได้อย่างเป็นระบบ ในอัตราดอกเบี้ยยุติธรรม จึงเข้าร่วมกับโครงการของแรบบิทแคชในครั้งนี้

ซึ่งหลังจากที่ทางโรงพยาบาลพระรามเก้าของเราได้เข้าร่วมโครงการนี้เป็นเวลากว่า 1 เดือนที่ผ่านมา ตอบโจทย์สำหรับพนักงานที่ต้องการความช่วยเหลือได้ดี ซึ่งการที่เรามีสวัสดิการแบบนี้ในระยะยาว ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะมาช่วยเหลือพนักงานให้มีความมั่นใจ มุ่งมั่นกับการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นยั่งยืนยิ่งขึ้น ตรงตามแนวคิด ESG (Environment, Social, Governance) การพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ตรงตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลพระรามเก้าของเรา