PIMO-ไพโม่ ประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมโครงการ “TO BE NUMBER ONE”

PIMO-ไพโม่ ประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมโครงการ “TO BE NUMBER ONE”

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณนุชรัตน์  อิทธิโรจนกุล (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการสายงานโลจิสติกส์ ตัวแทนคณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงาน บมจ.ไพโอเนียร์ มอเตอร์ (PIMO-ไพโม่) ผู้ประกอบธุรกิจหลักผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ มอเตอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป เครื่องสูบน้ำ ปั๊มหอยโข่ง มอเตอร์สำหรับสระว่ายน้ำ มอเตอร์สำหรับปั๊มบ้าน  ถ่ายภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จ.นครปฐม ในโอกาสประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งเป็นการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงพิษภัยและอยู่ไกลจากการใช้ยาเสพติด เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ  ณ บริษัทไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม