KCC ปลื้ม!! ผู้ถือหุ้นพาเหรดแลกหุ้นตามแผนทรานฟอร์มเป็นโฮลดิ้งแล้วกว่า 90% ออกโรงเตือน ผู้ถือหุ้น KCCAMC ที่ยังไม่ได้ตอบรับคำเสนอซื้อยังมีเวลา ถึง 7 มิ.ย.นี้ ด้าน “ทวี กุลเลิศประเสริฐ” ชวนผู้ถือหุ้นร่วมเติบโตไปกับ KCC เชื่อหลังเป็นโฮลดิ้งโอกาสขยายการลงทุนในธุรกิจต่างๆ เพียบ

KCC ปลื้ม!! ผู้ถือหุ้นพาเหรดแลกหุ้นตามแผนทรานฟอร์มเป็นโฮลดิ้งแล้วกว่า 90% ออกโรงเตือน ผู้ถือหุ้น KCCAMC ที่ยังไม่ได้ตอบรับคำเสนอซื้อยังมีเวลา ถึง 7 มิ.ย.นี้ ด้าน “ทวี กุลเลิศประเสริฐ” ชวนผู้ถือหุ้นร่วมเติบโตไปกับ KCC เชื่อหลังเป็นโฮลดิ้งโอกาสขยายการลงทุนในธุรกิจต่างๆ เพียบ

นายทวี กุลเลิศประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ KCCAMC ผู้ดำเนินธุรกิจจัดหาและบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายและการปรับปรุงทรัพย์สินรอการขายเพื่อจำหน่าย เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล มีแผนทรานฟอร์ม สู่การเป็นโฮลดิ้ง ด้วยการจัดตั้งบริษัท ไนท คลับ แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ” หรือ “KCC”) และได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 และเริ่มทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของ “KCCAMC” ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2567 ด้วยวิธีการแลกหุ้นในสัดส่วน หุ้น KCCAMC ต่อ หุ้น KCC จนถึงปัจจุบัน มีผู้ถือหุ้น KCCAMC ตอบรับคำเสนอซื้อและดำเนินการแลกหุ้นเข้ามาแล้วกว่า 562,436,052 หุ้น หรือ 90.71% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน  620 ล้านหุ้น หรือ 100%

นายทวี กล่าวว่า KCC มีระยะเวลาในการรับซื้อด้วยวิธีการแลกหุ้นถึง 12 มิถุนายน 2567 แต่เนื่องจากการซื้อขายมีขั้นตอนการชำระราคาและส่งมอบหุ้นในวันทำการที่ ถัดจากวันซื้อขาย หรือ T+2 ดังนั้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น วันสุดท้ายที่ผู้ถือหุ้นตอบรับคำเสนอซื้อได้คือ วันที่ มิถุนายน 2567

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นสนใจที่จะซื้อหุ้น KCCAMC และยังสามารถตอบรับคำเสนอซื้อได้ทัน จะต้องทำการซื้อภายในวันที่ มิถุนายน 2567 เนื่องจากมีขั้นตอนในการชำระราคาและส่งมอบ T+2

ดังนั้น อยากเชิญชวนผู้ถือหุ้น KCCAMC ตอบรับคำเสนอซื้อและดำเนินการแลกเป็นหุ้น KCC เพื่อร่วมเติบโตไปด้วยกัน เพราะผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นจากการที่บริษัทขยายการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ได้เพิ่มเติมมากขึ้นในอนาคต และผู้ถือหุ้น KCCAMC จะกลายเป็นผู้ถือหุ้น KCC ซึ่งจะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เหมือนเดิม

ทั้งนี้ นักลงทุนที่ถือหุ้น KCCAMC สามารถเข้ามาทำรายการตอบรับคำเสนอซื้อที่ KCC ประกาศทำ คำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ KCCAMC จากผู้ถือหุ้นผ่านระบบ Online (E-Tender) หน้าเว็บไซต์ www.trinitythai.com และดำเนินทุกอย่างตามขั้นตอนที่ระบุไว้ หรือผ่านการกรอกเอกสารแบบตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยนำส่งเอกสารมายัง ทรีนีตี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ เลขที่ อาคารพาร์ค สีลม ชั้น 22 และห้อง 2301 ชั้น 23 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  โทรศัพท์ :02-343-9500, 02-343-9630-32 และ 02-343-9634-46 ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2567