PEER มาแรง!!! เข้าลงทุนในธุรกิจ บลน. มุ่งเติบโตเป็นธุรกิจหลักและต่อยอดธุรกิจในอนาคต

PEER มาแรง!!! เข้าลงทุนในธุรกิจ บลน. มุ่งเติบโตเป็นธุรกิจหลักและต่อยอดธุรกิจในอนาคต

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นาย จิรายุ เชื้อแย้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) หรือ PEER รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวาระสำคัญได้มีมติอนุมัติให้บริษัท อีวี คลิก จำกัด (“EVC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จำกัด (TCAP)

2,499,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จากบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“NEWS”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้น 10,000,000 บาท

การเข้าลงทุนธุรกิจใน บลน. ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล ครั้งนี้ เป็นการต่อจิ๊กซอว์ธุรกิจ Fintech “peer to peer lending platform” (P2P) หลังจากที่ลงทุนในบริษัท เนสติฟลาย จำกัด เพื่อเชื่อมโยงและต่อยอดฐานลูกค้าของทั้งกลุ่ม เป็นการนำเสนอบริการทางการเงินในรูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก จะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายการลงทุนไปยังธุรกิจการเงินและการลงทุนได้มากยิ่งขึ้น ช่วยสร้างความเติบโต สร้างโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับบริษัทฯ และเป็นการกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯอีกด้วย ซึ่งธุรกิจปัจจุบันของ PEER คือ 1) ธุรกิจ call center ทั้งในรูปแบบ Inbound และ Outbound และ 2) ธุรกิจ Fintech “peer to peer lending platform” (P2P) ได้แก่ StockLend by NestiFly เป็นนวัตกรรมภาคการเงินที่ช่วยจับคู่ผู้ขอสินเชื่อและนักลงทุนเข้าด้วยกันผ่านแพลตฟอร์มทางการเงิน”

ซึ่งในอนาคตการให้บริการทางการเงินจะเป็นธุรกิจหลักของ PEER ในขณะที่ธุรกิจ call center จะยังคงดำเนินการอยู่ (เพียงแต่เป็นธุรกิจรอง) หลังจากที่เสริมในส่วนของ Outbound Segment จากการเข้าลงทุนใน Happy Products and Services ในส่วนของแนวทางการเติบโตเรามั่นใจว่าธุรกิจสามารถขยายการเติบโตไปในทิศทางที่ดี นอกจากนี้เรายังเปิดอากาสกับพันธมิตรร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ที่มีความชำนาญในแต่ละส่วนธุรกิจอีกด้วย

ทั้งนี้บริษัทฯ พร้อมต่อยอดการเชื่อมโยง Synergy ระหว่าง 2 ธุรกิจที่มีอยู่ให้เติบโต แข็งแกร่ง และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆบริการแก่สังคมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาด นายจิรายุ กล่าวเสริม