Corporate Governance Asia มอบ 5 รางวัลยอดเยี่ยมให้ซีพี ออลล์ ในงาน The 14th Asian Excellence Awards 2024

Corporate Governance Asia มอบ 5 รางวัลยอดเยี่ยมให้ซีพี ออลล์ ในงาน The 14th Asian Excellence Awards 2024

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับสังคมและโลกต่อเนื่องมากว่า 30 ปี ล่าสุด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชนผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ได้รับ รางวัลระดับสากล จากงาน The 14th Asian Excellence Awards 2024 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia สื่อชั้นนำด้านการเงินของฮ่องกงและเอเชียที่มุ่งเสนอประเด็นด้านเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยรางวัลที่บริษัทฯได้รับประกอบด้วย
1.รางวัล ซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Asia’s Best CEO) มอบให้แก่ นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ สะท้อนถึงความสำเร็จในการบริหารธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี บรรลุเป้าหมายในการเติบโตที่เสริมสร้างความสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

2. รางวัล ซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Asia’s Best CFO) มอบให้แก่ นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ.ซีพี ออลล์ โดยรางวัลดังกล่าวได้รับจากความสามารถในการบริหารการเงินและจัดหาเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และจัดการหนี้สินเพื่อเพิ่มโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง รวมถึงการดำเนินงาน ด้านการเงินและการบริหารเงิน การวางแผนธุรกิจ ที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย

3. รางวัล นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Best Investor Relations Professional) มอบให้แก่ นางสาวจิราพรรณ ทองตัน” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์  รางวัลนี้พิจารณาจากความโดดเด่นด้านการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มขององค์กร โดยยึดมั่นหลักการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้อง เพียงพอ เท่าเทียม และทันเวลา ตามแนวปฏิบัติหลักการพื้นฐานของนักลงทุนสัมพันธ์

4. รางวัล งานนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Best Investor Relations Company) สะท้อนมาตรฐานความโปร่งใสและความยุติธรรมในการเผยแพร่ข้อมูล นอกเหนือจากรายงานประจำงวดที่ส่งไปยังหน่วยงานกำกับดูแลแล้ว ยังเพิ่มการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกประเด็น

5. รางวัล ความยั่งยืนแห่งเอเชีย 2024” (Sustainable Asia Award 2024) สะท้อนถึงการยืนหยัดเพื่อธรรมาภิบาล ที่บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

รางวัล Asian Excellence Awards เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นิตยสาร Corporate Governance Asia มอบให้แก่องค์กรที่มีการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลดีเยี่ยม เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้เกียรติแก่องค์กรที่มีธรรมาภิบาลที่ดีในภูมิภาคเอเชียที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นที่สนใจของนักลงทุน รวมถึงเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีการบริหารจัดการด้านการเงิน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีความสัมพันธ์ต่อนักลงทุนอันดีเยี่ยมในระดับสากล ซึ่งในปีนี้ มีบุคคล และองค์กรที่ได้รับรางวัลจากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย ทั้งจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ไต้หวัน ไทย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย