Jobsdb by SEEK แนะทุกองค์กรจ้างงานแบบ Fair Hiring ดึงดูดพนักงานเก่ง อย่างเสมอภาคและหลากหลาย ก้าวข้ามข้อจำกัดสถานภาพทางสังคม เพิ่มโอกาสแรงงานให้องค์กร

Jobsdb by SEEK แนะทุกองค์กรจ้างงานแบบ Fair Hiring ดึงดูดพนักงานเก่ง อย่างเสมอภาคและหลากหลาย ก้าวข้ามข้อจำกัดสถานภาพทางสังคม เพิ่มโอกาสแรงงานให้องค์กร

  • Jobsdb by SEEK เป็นแพลตฟอร์มจัดหางานแห่งแรกในไทยที่ใช้นโยบาย Fair Hiring ตั้งแต่ปี 2565
  • ผลวิจัยเผย บริษัทจำนวนมากยังมีข้อจำกัดในการจ้างงาน พิจารณาจากอายุและเพศ

Jobsdb by SEEK ตอกย้ำผู้นำการเป็นแพลตฟอร์มสรรหาบุคลากรชั้นนำ ร่วมผลักดันนโยบายแห่งความเท่าเทียม ต้อนรับ Pride Month แนะนำผู้ประกอบการลงประกาศรับสมัครงานโดยไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ สถานภาพสมรส เพื่อดึงดูดผู้สมัครที่ใช่ โดยคัดเลือกจากความรู้ และประสบการณ์อย่างเหมาะสม สนับสนุนความเสมอภาคของบุคคลในทุกด้าน

คุณดวงพร พรหมอ่อน กรรมการผู้จัดการ Jobsdb by SEEK กล่าวว่า Jobsdb by SEEK ในฐานะแพลตฟอร์มการสรรหาบุคลากร ที่ให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนตลอดมา เราถือเป็นแพลตฟอร์มจัดหางานแห่งแรกในประเทศไทยที่มองเห็นถึงความเท่าเทียมและการยอมรับความแตกต่างของบุคคลมาก เรามีนโยบายขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการลงประกาศรับสมัครงานโดยไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ สถานภาพสมรส และปัจจัยอื่น ๆ ที่สื่อถึงการเลือกปฏิบัติในประกาศงานทุกตำแหน่งที่เปิดรับ โดยได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2565 (2022) ซึ่งนับเป็นนโยบายหลักมาจากทาง SEEK บริษัทแม่ของ Jobsdb by SEEK จากออสเตรเลีย และได้ใช้นโยบายสนับสนุน Fair Hiring หรือการจ้างงานแบบเท่าเทียมเหมือนกันใน ประเทศใน APAC”

ซึ่งสถาการณ์การจ้างงานปัจจุบันในองค์กร โดยข้อมูลจาก สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่ได้ทำการรวบรวมข้อมูลประกาศงานของประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคม 2563 ถึงกรกฎาคม 2566 ครอบคลุมนายจ้างกว่า 5,500 ราย และประกาศรับสมัครงานกว่า 300,000 ฉบับ พบว่าตลาดแรงงานไทยยังมีการระบุข้อจำกัดทางอายุและเพศสภาพ โดยงานที่ต้องการผู้จบการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี มีการระบุว่าต้องการเพศใดเพศหนึ่งเกือบร้อยละ 40 ส่วนงานที่ประกาศหาผู้จบการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป มีการระบุเพศเพียงร้อยละ 6 ทั้งนี้ งานส่วนใหญ่ที่ระบุว่าต้องการผู้ชายจะเป็นงานช่างเทคนิคหรืองานก่อสร้าง และงานส่วนใหญ่ที่ต้องการผู้หญิงจะเป็นงานทางบัญชีหรืองานเลขานุการ

โดยคุณดวงพร กล่าวเสริมว่าการจ้างงาน Fair Hiring นอกจากจะช่วยองค์กรลดปัญหาการค้นหาผู้สมัครงานแล้ว ยังเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ผู้หางานที่มีประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานได้มากขึ้น และยังเป็นการเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จของผู้หางานทุกคนทุกกลุ่มในประเทศไทยที่ล้วนมีความสามารถแตกต่างหลากหลายเฉพาะบุคคลอีกด้วย

จากบทความ ชีวิตการทำงานของกลุ่ม LGBTQ+ ในที่ทำงาน ในเว็บไซต์ Jobsdb by SEEK ได้เปิดเผยถึง 7 เรื่องราวที่ชาว LGBTQ+ ต้องพบเจอในโลกแห่งการทำงาน ซึ่งเขาหล่านี้เผชิญกับการสมัครงานที่มีการจำกัดเพศ การไม่กล้าเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง รู้สึกไม่เข้าพวก ปัญหาต่อการเลื่อนตำแหน่งและความก้าวหน้าทางอาชีพ การถูกเลือกปฏิบัติจากลูกค้า คำพูดและเสียงนินทาจากคนรอบข้าง และสวัสดิการที่ทำให้พวกเขารู้สึกเข้าถึงยาก

แต่สำหรับองค์กรที่มีกลุ่ม LGBTQ+ อยู่แล้วนั้น Jobsdb by SEEK ได้แนะแนวคิดกลยุทธ์แก่องค์กรในการปฏิบัติต่อชาว LGBTQ+ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรได้ ไม่ว่าจะเป็นการไม่ก้าวก่ายและให้ความเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น รณรงค์ให้เกิดการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่ควรคุยเล่นในเรื่องที่ไม่ควรคุย จนก่อให้เกิดการบูลลี่ กล่าวถึงพนักงาน LGBTQ+ ให้เป็นเหมือนพนักงานคนอื่น ๆ จัดอบรมและทำความเข้าใจกับพนักงานคนอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมพนักงาน LGBTQ+ จัดตั้งชมรมหรือเครือข่าย เพื่อสนับสนุนพนักงาน LGBTQ+ จ้างพนักงานที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น กลุ่ม LGBTQ+  พนักงานที่มีความทุพพลภาพ หรือพนักงานผิวสี เป็นต้น และมีสวัสดิการที่ครอบคลุมถึงพนักงาน LGBTQ+

“แม้ตอนนี้เรื่องของชาว LGBTQ+ ในบ้านเราจะเปิดกว้างมากขึ้น แต่ก็ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากที่ต้องพัฒนาและปรับปรุง จากการปรับตัวของหลายหน่วยงานในตอนนี้ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับชาว LGBTQ+ ว่าในอนาคตพวกเขาจะได้รับการยอมรับจากสังคมแบบ 100% โดยไม่มีข้อกังขา ทั้งนี้ Jobsdb by SEEK ในฐานะแพลตฟอร์มการหางานชั้นนำในเครือ SEEK รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นฟันเฟืองหนึ่งในการสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในตลาดงานประเทศไทย และพร้อมสนับสนุนความสำคัญเรื่องสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อความเสมอภาคของบุคคลในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการทำงาน และการสรรหาบุคลากร ที่เราใช้นโยบายการลงประกาศรับสมัครงานโดยไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ สถานภาพสมรส และปัจจัยอื่น ๆ ที่สื่อถึงการเลือกปฏิบัติในประกาศงานทุกตำแหน่งที่เปิดรับ เพื่อให้เกิดการจ้างงานที่เสมอภาค และทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเรามีงานต่าง ๆ มากมายที่พร้อมรองรับสำหรับทุกเพศอย่างเท่าเทียม” คุณดวงพร กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ Jobsdb by SEEK ยังเป็นองค์กรที่ได้รับประกาศเกียรติคุณองค์กรเครือข่ายตัวอย่างด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปี 2565 อีกด้วย

เพื่อสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของแพลตฟอร์ม Jobsdb by SEEK สามารถเข้าไปที่ https://th.jobsdb.com/  หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play Store หรือ App Store