ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือภาครัฐภาคเอกชน แลกเปลี่ยนมุมมองเสริม Synergy สร้าง Solution พัฒนา Ecosystem ความยั่งยืน พร้อมแนะให้เอกชนไทยเร่งมุ่งสู่ Net Zero

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือภาครัฐภาคเอกชน แลกเปลี่ยนมุมมองเสริม Synergy สร้าง Solution พัฒนา Ecosystem ความยั่งยืน พร้อมแนะให้เอกชนไทยเร่งมุ่งสู่ Net Zero

ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย SET ESG Academy จัดสัมมนา  SET Sustainability Forum ครั้งที่ ของปี 2567 หัวข้อ ‘Scaling up Synergies and Solutions for Net-Zero’ ในวันที่ 18 มิ.ย. 2567 นำภาครัฐ ภาคธุรกิจและตลาดทุน ทั้งไทยต่างประเทศ เสนอมุมมองและแนวทางการมีส่วนร่วมพัฒนาภาคธุรกิจไทยตลอดทั้ง Supply Chain ให้เติบโตแข็งแกร่งรับมือความไม่แน่นอน เร่งขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net Zero อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมยกระดับคุณภาพข้อมูล ESG ตามมาตรฐานสากล ตลอดจนผลักดันศักยภาพของภาคธุรกิจไทยให้ทัดเทียมสากลและยืนหยัดในเวทีโลกอย่างยั่งยืน

ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่าในยุคแห่งความไม่แน่นอน องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ธุรกิจไทยเติบโตอย่างมั่นคงคือ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกมิติ เหมาะกับองค์กรและเท่าทันปัจจุบัน (Greater Governance) เพื่อยืนหยัดท่ามกลางความผันผวนรอบด้าน และความสามารถในการรับมือความไม่แน่นอน (Resilience) เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดรับโอกาสใหม่ ๆ ในอนาคต โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และภาคส่วนต่าง ๆ ผนึกพลังเตรียมความพร้อมให้ภาคธุรกิจในการเปลี่ยนผ่านเพื่อรับมือความเสี่ยงจากภาวะโลกเดือด และยกระดับคุณภาพของข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูล ESG เพื่อเพิ่มความโปร่งใสของข้อมูล สร้างความน่าเชื่อถือกับธุรกิจ เพิ่มศักยภาพของธุรกิจไทย และตอกย้ำความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนทั่วโลกในระยะยาว สอดรับการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำลังจะก้าวสู่ปีที่ 50 มุ่งสร้างอนาคต เพื่อโอกาสของทุกคน

งานสัมมนา SET Sustainability Forum หัวข้อ ‘Scaling up Synergies and Solutions for Net-Zero’ เริ่มต้นด้วยมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Finance) นายเจมส์ กราเบิร์ต Director – Mitigation Division กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) และผู้เชี่ยวชาญกลไกตลาดระหว่างประเทศตามความตกลงปารีส (Article of the Paris Agreement) นายเย็นส์ แรดชินสกี จากศูนย์ความร่วมมือ UNFCCC/IGES Asia Pacific ร่วมให้มุมมองถึงวิกฤตการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการยอมรับทางวิทยาศาสตร์สากล (Science-based) อย่างกลไกตลาดทุนและคาร์บอนเครดิตที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

สอดคล้องกับเนื้อหาการเสวนาที่มุ่งเน้นแนวทางของทั้งภาครัฐ หน่วยงานกำกับ ตลาดทุน เพื่อสนับสนุนเอกชนไทยให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางสากลสู่เป้าหมาย Net Zero อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการบรรยายพิเศษ โดย ดร. สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เรื่องการสนับสนุนธุรกิจให้เข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจผ่าน Sustainability Initiatives ต่าง ๆ และการเอากลไกหรือเครื่องมือทางการเงินเช่นการระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้กลุ่มความยั่งยืนมาใช้เพื่อปรับตัวรับโอกาสทางธุรกิจ และเปลี่ยนผ่านอย่างยั่งยืนพร้อมสู้วิกฤติและความเปลี่ยนแปลง ในอนาคต

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน SET Sustainability Forum ปีละ 2 ครั้ง นำเสนอ ESG Trends ที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและการตัดสินใจลงทุน  และ ESG in Practices แลกเปลี่ยนมุมมองและแนวปฏิบัตินำไปสู่การปฏิบัติจริงในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและผู้สนใจสามารถรับฟังสัมมนา SET Sustainability Forum หัวข้อ ‘Scaling up Synergies and Solutions for Net-Zero’ ย้อนหลัง ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook & YouTubeSET Thailand

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2567