“เอส.เจ.ซี. คอนกรีต” ลงนามแต่งตั้ง “ลิเบอเรเตอร์” เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

“เอส.เจ.ซี. คอนกรีต” ลงนามแต่งตั้ง “ลิเบอเรเตอร์” เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

คุณสุภาพร อิทธิปาลกุล และคุณสิริพร สื่อประเสริฐสุข ในฐานะกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัท เอส.เจ.ซี. คอนกรีต จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตสำเร็จรูป คอนกรีตสั่งทำพิเศษ ที่มีบริการหลังการขายแบบครบวงจร  พร้อมด้วย คุณกฤษฎา พฤติภัทร ประธานคณะกรรมการบริหาร และคุณคมกฤต มีคำสัตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด หรือ Liberator ร่วมพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท เอส.เจ.ซี. คอนกรีต จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการเติบโตของบริษัทได้อย่างยั่งยืนตามแผนงานระยะยาว  โดยได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการยื่นแบบคำขออนุญาตและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนต่อไป

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2567