AUCT รับมอบผลการรับรองมาตรฐาน ISO 14064-1:2018

AUCT รับมอบผลการรับรองมาตรฐาน ISO 14064-1:2018

นายสุธี สมาธิ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) หรือ AUCT พร้อมด้วย นางสาวพูนศิลป์ แก้วจำนงค์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับมอบผลการรับรองมาตรฐาน ISO 14064-1:2018 จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในการจัดการและรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร รวมทั้งการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  โดยมาตรฐานดังกล่าวมีส่วนทำให้ทุกคนในบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) นำไปสู่การวางแผนชดเชยและกำหนดขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร เพื่อให้กระบวนการทำงานของบริษัทฯ มีความเป็นกลางทางคาร์บอน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญในการช่วยลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาบริการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับประโยชน์สูงสุด

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2567