ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ม. มหิดล ลงนาม MOU ส่งเสริมความรู้ทางการเงินอย่างยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ม. มหิดล ลงนาม MOU ส่งเสริมความรู้ทางการเงินอย่างยั่งยืน

ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ลงนาม MOU ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน การลงทุน และการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงประชาชนที่สนใจ ผ่านเครื่องมือและสื่อการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

พร้อมกันนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สนับสนุน SET e-Learning รวม 49 หลักสูตร ครอบคลุมเนื้อหาด้านการวางแผนการเงิน การลงทุน และการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อร่วมพัฒนาทักษะทางการเงินผ่านระบบ Mahidol University Continuing Education (MUCE) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ให้สะดวกต่อการเรียนรู้ มีแบบทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลังเรียน อบรมฟรี พร้อมรับประกาศนียบัตร ผู้สนใจเรียนรู้ได้ที่ MUCE https://muce.mahidol.ac.th

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2567