ผู้ถือหน่วยกองทรัสต์ WHAIR ไฟเขียวลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 5 มูลค่าไม่เกิน 1,118 ล้านบาท

ผู้ถือหน่วยกองทรัสต์ WHAIR ไฟเขียวลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 5 มูลค่าไม่เกิน 1,118 ล้านบาท

กรุงเทพฯ 20 มิถุนายน 2567 ผู้ถือหน่วยไฟเขียวอนุมัติให้กองทรัสต์ WHAIR ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 5 มูลค่าไม่เกิน 1,118 ล้านบาท เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารโรงงาน คลังสินค้า จำนวน 4 โครงการ จาก 3 บริษัท ในกลุ่ม WHA หนุนมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ฯ สูงกว่า 14,000 ล้านบาท และมีพื้นที่เช่าภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้นเป็น 468,990 ตารางเมตร

นางสาวจารุชา สติมานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ WHAIR เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้ถือหน่วยกองทรัสต์ WHAIR อนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 5 ของกองทรัสต์ WHAIR เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารโรงงาน คลังสินค้า มูลค่าไม่เกิน 1,118 ล้านบาท จำนวน 4 โครงการ จาก 3 บริษัท พื้นที่รวมทั้งหมด 40,172 ตารางเมตร ดังต่อไปนี้

  1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด ลงทุนในโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (WHA ESIE1) และโครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 3 (WHA LP3) มีพื้นที่อาคารโรงงานและคลังสินค้า รวมทั้งหมด 22,912 ตารางเมตร
  2. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิ้ง จำกัด ลงทุนในโครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1 (WHA LP1) มีพื้นที่อาคารโรงงาน รวมทั้งหมด12,260 ตารางเมตร
  3. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด ลงทุนในโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิว เอชเอ ระยอง 36 (WHA Rayong36) มีพื้นที่อาคารโรงงาน รวมทั้งหมด  5,000ตารางเมตร

“การลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 5 ส่งผลดีต่อกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพราะสามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่มั่นคงในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHAIR เนื่องจากทรัพย์สินที่เข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นทรัพย์สินที่ดี มีคุณภาพ มีศักยภาพในการสร้างรายได้ และตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC รวมถึงเป็นการเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ อีกทั้งยังช่วยกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว”

โดยภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินหลักครั้งนี้ จะส่งผลให้กองทรัสต์ WHAIR มีมูลค่าทรัพย์สินรวมสูงกว่า 14,000 ล้านบาท และมีพื้นที่เช่าภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้นเป็น 468,990 ตารางเมตร และภายหลังผู้ถือหน่วยไฟเขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางกองทรัสต์ WHAIR จะดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ สำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 5 ต่อไป โดยคาดว่าการลงทุนจะแล้วเสร็จภายในช่วงปลายปี 2567

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2567