บี.กริม เพาเวอร์ คว้าโล่เกียรติยศ “คนดี รักษ์โลก” ประจำปี 2567 ตอกย้ำวิสัยทัศน์ การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี

บี.กริม เพาเวอร์ คว้าโล่เกียรติยศ “คนดี รักษ์โลก” ประจำปี 2567 ตอกย้ำวิสัยทัศน์ การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ได้รับโล่เกียรติยศ “คนดี รักษ์โลก” ประจำปี 2567  จากคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา โดยมีนางสาวศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานการเงินและบัญชี เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารรัฐสภาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วย ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และนางรัตน์วลี อนันตานานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมมอบรางวัล

สำหรับพิธีมอบโล่เกียรติยศ “คนดี รักษ์โลก” จัดโดยคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และคณะทำงานคนดี รักษ์โลก ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีการบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีการดำเนินงานที่มีหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การได้รับรางวัล "คนดี รักษ์โลก" ในครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ ของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่มุ่ง “สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี” โดยดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร สะท้อนจากแผนดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมและพลังงานหมุนเวียน โดยให้ความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์การขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ พร้อมรวมถึงส่งเสริมการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายก้าวสู่องค์กรที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี ค.. 2050 (ปี พ.ศ. 2593)

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2567