‘กลุ่มบริษัทศรีตรัง’ ชูคอนเซ็ปต์ One Sri Trang ทรานส์ฟอร์มสู่องค์กรสมัยใหม่ นำเทคโนโลยี AI ประยุกต์ใช้รับยุคดิจิทัล

‘กลุ่มบริษัทศรีตรัง’ ชูคอนเซ็ปต์ One Sri Trang ทรานส์ฟอร์มสู่องค์กรสมัยใหม่ นำเทคโนโลยี AI ประยุกต์ใช้รับยุคดิจิทัล

“กลุ่มบริษัทศรีตรัง” จัดงานแถลงทิศทางการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบายแก่พนักงาน ชูคอนเซ็ปต์ “One Sri Trang” : One Direction, One Culture, One Company ในการรวมเป็นหนึ่งเดียว เดินหน้าทรานส์ฟอร์มพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในทุกส่วนของการทำงานเพื่อสอดรับยุคดิจิทัล ตลอดจนมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพบุคลากร โดยการ Upskill และ Reskill ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA ผู้นำธุรกิจยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลกและผู้ผลิตถุงมือยางอันดับหนึ่งของประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้กลุ่มบริษัทศรีตรังได้จัดงาน 2024 Sri Trang Town Hall ภายใต้คอนเซ็ปต์  “One Sri Trang” : One Direction, One Culture, One Company มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งเดียวของกลุ่มบริษัทศรีตรัง เพื่อมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจแก่พนักงาน โดยมีคณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัทศรีตรัง อาทิ ดร.ไวยวุฒิ สินเจริญกุล Chairman of Sri Trang Group, คุณจริญญา จิโรจน์กุล CEO of Sri Trang Gloves, คุณวิชญ์พล สินเจริญกุล Executive Director of Sri Trang Group, คุณวิทย์นาถ สินเจริญกุล Chief People Development and Transformation Officer of Sri Trang Group ฯลฯ รวมถึงตนเอง ร่วมแถลงนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน ณ โรงแรม Laguna Grand Hotel & Spa จังหวัดสงขลา โดยมีทีมผู้บริหารทั่วโลกเดินทางมาเข้าร่วมงานพร้อมถ่ายทอดสดไปยังสำนักงานและโรงงานต่างๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทศรีตรังได้ประกาศกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ นโยบายการดำเนินธุรกิจ แผนงานการขยายธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตและพลิกโฉมการดำเนินธุรกิจยางพารา ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยนำเทคโนโลยี AI และดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สะดวกรวดเร็วและทันสมัยยิ่งขึ้น รวมถึงมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้วยการจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อ Upskill และ Reskill ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรตลอดจนยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราของไทยให้ทันสมัยยิ่งขึ้นตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ซึ่งจะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมยางพาราของโลก

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทศรีตรังได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของความเป็นองค์กรแห่งความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการขับเคลื่อนทุกความเป็นไปได้ หรือ “Passionately, we drive possibilities” ตลอดจนค่านิยมองค์กร ได้แก่ Specialist (ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ), Teamwork (ความเป็นหนึ่งเดียวกัน) และ Accountability (ความซื่อสัตย์รับผิดชอบ) แก่พนักงานนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายความเป็นหนึ่งเดียว

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2567