RT คว้างานก่อสร้าง Slope Protection มูลค่ารวม 100.26 ล้านบาท โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ (สัญญา 2)

RT คว้างานก่อสร้าง Slope Protection มูลค่ารวม 100.26 ล้านบาท โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ (สัญญา 2)

RT เข้ารับงานก่อสร้าง Slope Protection (Package 3) ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ (สัญญา 2) จังหวัดพะเยา ของการรถไฟแห่งประเทศไทย มูลค่ารวม 100.26 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงาน 24 เดือน มุ่งเน้นเข้ารับงานก่อสร้างคุณภาพ เร่งส่งมอบงานดัน Backlogเติบโต พร้อมรับรู้รายได้ต่อเนื่อง

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิศวกรรมโยธา งานขุดเจาะอุโมงค์ และ ธรณีเทคนิคครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทเข้ารับงานก่อสร้างงาน Earth Work – Slope Protection (Package 3) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ (สัญญา 2) จ.พะเยา รวมระยะทาง 5.02 กิโลเมตร มูลค่า 100,260,150.25 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของโครงการ และกิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-ดีซี 2 เป็นผู้ว่าจ้าง

ทั้งนี้ บริษัทได้รับหนังสือแสดงเจตจำนงว่าจ้างแจ้งให้เริ่มงานจากบริษัทผู้ว่าจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 โดยสัญญามีระยะเวลาการดำเนินงาน 730 วันตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ปัจจุบันบริษัทเข้าพื้นที่โครงการเพื่อดำเนินงานก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อย

สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบราง สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า รองรับจำนวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ และ แผนการพัฒนาต่าง ๆ ของรัฐบาล ที่สนับสนุนให้มีการใช้ระบบขนส่งระบบราง เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดมลพิษ ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า และ สามารถประหยัดการใช้พลังงานของประเทศได้ในระยะยาว

“บริษัทมุ่งเน้นการเข้ารับงานโครงการก่อสร้างที่มีศักยภาพ โดยสามารถสะท้อนราคาต้นทุนใหม่และประเมินความเสี่ยงด้านต้นทุนล่วงหน้า เพื่อสร้างการเติบโตให้กับ Backlog ที่แข็งแกร่งให้กับบริษัท ขณะเดียวกันบริษัทเร่งการพัฒนาประสิทธิภาพงานก่อสร้างให้ดีขึ้น ทั้งการบริหารต้นทุนและขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อเร่งส่งมอบงานที่มีคุณภาพและรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง” นายชวลิต กล่าว

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2567