ORN คว้ามาตรฐานสากล ISO 14064-1:2018 ยกระดับองค์กรคาร์บอนต่ำ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ORN คว้ามาตรฐานสากล ISO 14064-1:2018 ยกระดับองค์กรคาร์บอนต่ำ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ ORN รับประกาศนียบัตรรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14064-1:2018 มาตรฐานสากลระบุหลักการสำหรับการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อย ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ได้รับเกียรติจาก คุณสุเมธ หุตินทรวงศ์ บริษัทระดับโลกที่ให้บริการด้านการตรวจประเมินและออกใบรับรองในด้านคุณภาพ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สู่เป้าหมายการเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ

นายอรรคเดช อุดมศิริธำรง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ ORN กล่าวว่า บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ บนทำเลคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่ ที่สามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ควบคู่กับการพัฒนาองค์กร ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ธรรมาภิบาล โปร่งใส พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยล่าสุด บริษัทได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14064-1:2018 มาตรฐานระดับสากลระบุหลักการและข้อกำหนดระดับองค์กร สำหรับการวัดปริมาณ การรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมถึงข้อกำหนดสำหรับการออกแบบ การพัฒนา การจัดการ การรายงาน และการทวนสอบบัญชีรายการปลดปล่อยและการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร โดยมี นางสาวกันยาณรรค์ รัตนศาสตร์ชาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด ผู้แทนบริษัทอรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เข้ารับมอบประกาศนียบัตรจาก คุณสุเมธ หุตินทรวงศ์ บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) บริษัทระดับโลกที่ให้บริการด้านการตรวจประเมินและออกใบรับรองในด้านคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นผู้ให้การรับรองมาตรฐาน ซึ่งเป็นการรับรองที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

ทั้งนี้ บริษัทดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG (Environmental Social and Governmental) เข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจ พร้อมทั้งปรับใช้ผ่านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและแสดงถึงความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยของลูกบ้าน อาทิ ระบบ Comfort Air ป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่น pm 2.5 ได้สูงสุดถึง 99.6% , ระบบ smart home , และระบบ EV Charger เพื่อรองรับรถยนต์ไฟฟ้า และ พื้นที่ส่วนกลางของโครงการยังมีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยติดตั้งระบบ Solar Cell เพื่อประหยัดพลังงาน เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน สร้างความยั่งยืนและเติบโตให้กับบริษัท พร้อมยกระดับธุรกิจไปสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2567