ตลาดหลักทรัพย์ฯ และพันธมิตรร่วมสร้างบุคลากรคนรุ่นใหม่ป้อนสู่ตลาดทุนไทย ผ่านโครงการ New Breed Capital Market Financial Professionals เปิดประสบการณ์วิชาชีพสายการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และพันธมิตรร่วมสร้างบุคลากรคนรุ่นใหม่ป้อนสู่ตลาดทุนไทย ผ่านโครงการ New Breed Capital Market Financial Professionals เปิดประสบการณ์วิชาชีพสายการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และพันธมิตรร่วมเปิดโลกการเรียนรู้แบบเข้มข้น เจาะลึกการวิเคราะห์ทางการเงินและการจัดการลงทุน เตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่เข้าสู่วิชาชีพด้านการเงิน ผ่านโครงการ “New Breed Capital Market Financial Professionals” โดยปีนี้มีนิสิตนักศึกษาสนใจเข้าร่วม 3,010 คน จาก 84 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า กำลังหลักสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ตลาดทุนไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต คือ คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการวิเคราะห์ทางการเงินและการจัดการลงทุน ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญและเป็นที่ต้องการของภาคตลาดทุนและภาคธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และพันธมิตรจึงได้ร่วมมือกันจัดโครงการ “New Breed Capital Market Financial Professionals” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยช่วยติดอาวุธความรู้สู่ความเป็นมืออาชีพบนเส้นทางวิชาชีพสายการเงิน ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาเรียนรู้การวิเคราะห์ทางการเงินและการจัดการลงทุนผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ระดับ Foundation Knowledge หรือหลักสูตร AISA พร้อมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสสัมผัสโลกธุรกิจจริงเพื่อเติมเต็มประสบการณ์นอกห้องเรียน

ที่ผ่านมาโครงการ “New Breed Capital Market Financial Professionals” ได้บ่มเพาะความรู้ด้านการวิเคราะห์ทางการเงินและการจัดการลงทุนให้แก่นิสิตนักศึกษาแล้ว 7,298 คน โดยล่าสุดปี 2567 มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 3,010 คน จาก 84 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และผ่านกระบวนการคัดกรองจนได้ผู้ที่ได้รับทุนสอบ AISA จำนวน 218 คน ในจำนวนนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกและได้เข้าร่วมกิจกรรม Exclusive Financial Career Camp รวม 111 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2567 ซึ่งในปีนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย บริษัท เลคชอร์ แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จำกัด บริษัท วิชั่น เวนเจอร์ส จํากัด บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท PacRim จำลองการทำงานในสายการเงินของสถาบันการเงินและบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ค้นหาเส้นทางวิชาชีพสายการเงินที่เหมาะกับตนเอง ได้เรียนรู้การทำงานจริงของมืออาชีพผ่านการเยี่ยมชมกิจการ พร้อมแสดงศักยภาพในการแข่งขันกรณีศึกษาด้านการเงิน ซึ่งเป็นการฝึกระดมความคิดและทำงานร่วมกับเพื่อนนักศึกษาจากหลายสถาบัน ตลอดจนได้ทราบแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทุนและเคล็ดลับแห่งความสำเร็จสู่วิชาชีพด้านการเงิน

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ หวังว่าการเติมความรู้และเปิดประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพสายการเงินให้กับนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ในโครงการ “New Breed Capital Market Financial Professionals” จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรป้อนสู่ตลาดทุนไทยและเป็นโมเดลการทำงานร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลายเพื่อพัฒนาบุคลากรในตลาดทุนพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องแนวคิดตลาดหลักทรัพย์ฯ ก้าวสู่ปีที่ 50 ร่วมสร้างอนาคต เพื่อโอกาสของทุกคน” นายศรพลกล่าว

ผู้สนใจวิชาชีพด้านการวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุน ดูข้อมูลหลักสูตร CISA เพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/cisa

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2567