GCAP ยื่นไฟลิ่งต่อ ก.ล.ต. เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 3 ชุด ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.75% ต่อปี

GCAP ยื่นไฟลิ่งต่อ ก.ล.ต. เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 3 ชุด ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.75% ต่อปี

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [7.00] ต่อปี, ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [7.50] ต่อปี และ ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [7.75] ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ วัตถุประสงค์เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจและ คาดกำหนดวันจองซื้อ [25-26 และ 30] กรกฎาคม 2567 และคาดออกขายหุ้นกู้ 31 กรกฎาคม 2567

นายอนุวัตร โกศล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร และ นวัตกรรมการเกษตรชั้นแนวหน้าของไทย เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [7.00] ต่อปี, ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [7.50] ต่อปี และ ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [7.75] ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที่ 31 มกราคม, วันที่ 30 เมษายน, วันที่ 31 กรกฎาคม และ วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

สำหรับวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้มาชำระหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระ พร้อมทั้งการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อ, สินเชื่อทั้งแบบมีและไม่มีหลักประกัน และสินเชื่อประเภทอื่น ๆ ที่บริษัทให้บริการ รวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นในการดำเนินงาน

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีหลักประกัน และ สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน ซึ่งรวมถึงสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยได้รับใบอนุญาต ได้แก่ 1. สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ 2. สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์) จากกระทรวงการคลัง ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกร, ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และ ลูกค้าทั่วไป เป็นกลุ่มลูกค้าหลัก

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของบริษัทที่ให้บริการ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. สินเชื่อเช่าซื้อ เครื่องจักรกลการเกษตร และ เรือเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับลูกค้า และ 2. สินเชื่อเงินกู้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ เสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ นิติบุคคล และ ลูกค้ารายย่อย ทั้งมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน โดยมีการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาผ่อนชำระ การกำหนดอัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียม รวมกันไม่เกินอัตราดอกเบี้ยลดต้นดอกสูงสุดตามที่ ธปท. กำหนด โดยบริษัทมีพอร์ทลูกหนี้เมื่อแบ่งตามลักษณะสินเชื่อ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ประกอบด้วย สินเชื่อเช่าซื้อ จำนวน 747.59 ล้านบาท และ สินเชื่อเงินกู้ จำนวน 214.89 ล้านบาท

นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนการยื่นไฟลิ่งและหนึ่งในผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า บริษัทยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อเสนอขายหุ้นกู้บริษัท บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ต่อ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจาก ก.ล.ต. โดยเสนอขายให้แก่ กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดว่าจะกำหนดวันจองซื้อในช่วงระหว่างวันที่ [25-26 และ 30] กรกฎาคม 2567 และ คาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ซึ่งการเสนอขายหุ้นกู้ GCAP ในครั้งนี้ มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร่วม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โดยมี ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

 

วันที่ 27 มิถุนายน 2567