TWZ เผยผู้ถือหุ้นมั่นใจใช้สิทธิจองหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2567 เกือบเต็มจำนวน

TWZ เผยผู้ถือหุ้นมั่นใจใช้สิทธิจองหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2567 เกือบเต็มจำนวน

นายพุทธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (TWZ26DA) จำนวน 250,000 หน่วย ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ในระหว่างวันที่ 11-18 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 225,041 หน่วย คิดเป็น 90.01% ของจำนวนที่ออกทั้งหมด สะท้อนความมั่นใจของผู้ถือหุ้นที่มีต่อ TWZ ทั้งโอกาสในการลงทุน รวมถึงการขยายสู่ธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ที่จะสร้างการเติบโตในอนาคต

 

วันที่ 27 มิถุนายน 2567