โออาร์ เร่งประสานงานผู้ผลิตไบโอดีเซล ขอความร่วมมือโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำ

โออาร์ เร่งประสานงานผู้ผลิตไบโอดีเซล ขอความร่วมมือโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำ

ออาร์ เร่งประสานงานผู้ผลิตไบโอดีเซล ขอความร่วมมือส่งผ่านการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ไปยังโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อส่งต่อไปจนถึงเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ตามที่กระทรวงพลังงานให้แนวทางมายังกลุ่มผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7

นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำซึ่งส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน โดยกระทรวงพลังงานได้มีแนวทางให้ผู้ค้าน้ำมันมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วยการรับซื้อ B100 ในราคาที่สูงขึ้นนั้น โออาร์ ในฐานะหนึ่งในผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 มีความยินดีและพร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ โดยได้เร่งประสานงาน บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ซึ่งเป็นผู้ผลิตไบโอดีเซลในกลุ่ม ปตท. และพันธมิตรอื่นๆ เพื่อวางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับซื้อไบโอดีเซล ที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบของผู้ผลิต เพื่อให้สามารถส่งผลต่อไปยังราคาการรับซื้อผลปาล์มในมูลค่าที่สูงขึ้นเพื่อให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นรูปธรรม

โออาร์ ยินดีร่วมประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำมันปาล์ม และผลักดันแนวทางที่ชัดเจนที่จะทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดและเกิดประโยชน์กับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่ประสบความเดือดร้อนอย่างแท้จริง และสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสายโซ่อุปทานน้ำมันปาล์มให้เติบโตไปด้วยกัน ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ โออาร์ ที่มุ่งเติมเต็มโอกาสเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

 

วันที่ 02 กรกฎาคม 2567