PUEAN แต่งตั้ง DAOL GBS PI ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีประกัน 2 ชุด ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.75% พร้อมขาย 8-10 ก.ค. 67

PUEAN แต่งตั้ง DAOL GBS PI ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีประกัน 2 ชุด ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.75% พร้อมขาย 8-10 ก.ค. 67

PUEAN แต่งตั้ง DAOL GBS PI ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 2 ชุด อายุ 2 และ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50 และ 7.75% ต่อปี โดยหุ้นกู้ทั้งสองชุดมีมูลค่าเสนอขายรวมกันไม่เกิน 100 ล้านบาท และ มีหุ้นกู้สำรองเพิ่มเติมมูลค่ารวมไม่เกิน 30 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 130 ล้านบาท เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อขยายพอร์ตเงินให้สินเชื่อ, ชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และ เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น กำหนดจองซื้อวันที่ 8-10 ก.ค. 2567 และ ออกหุ้นกู้วันที่ 11 ก.ค. 2567 ด้าน APM ที่ปรึกษาทางการเงิน ตอกย้ำความมั่นใจ ชูธุรกิจโตแข็งแกร่ง

นายวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด หรือ“PUEAN” เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมพร้อมขยายศักยภาพในการให้บริการสินเชื่อผ่านสาขาการให้บริการทั่วประเทศ ด้วยการมุ่งเน้นเพิ่มยอดลูกหนี้เงินให้สินเชื่อในแต่ละแห่ง โดยตั้งเป้าหมายสร้างการเติบโตของพอร์ทสินเชื่อที่ระดับ 750 ล้านบาท ภายในปี 2567

ปัจจุบันบริษัทมียอดลูกหนี้เงินให้สินเชื่อประมาณ 530.91 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567) โดยมีสัดส่วนของกลุ่มลูกค้าที่ใช้โฉนดที่ดินเป็นหลักประกันมากถึง 99.13% เพิ่มขึ้นจากช่วงสิ้นปี 2566 ที่ระดับ 98.97% ที่เหลือเป็นการบริหารความเสี่ยงโดยการอนุมัติสินเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์, รถจักรยานยนต์ หรือ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ ซึ่งบริษัทสามารถให้บริการปล่อยสินเชื่อโดยมีดอกเบี้ยสูงสุดที่ 36%

อีกทั้งบริษัทสามารถบริหารอัตราการผิดนัดชำระของสินเชื่อ (Non-Performing Loans: NPL) ที่ระดับ 3.63% ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราการผิดนัดชำระของสินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยรวม จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ระดับ 3.33%

ทั้งนี้ บริษัทแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เพื่อเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้มีประกัน ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และ หุ้นกู้มีประกัน ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

 โดยหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด เสนอขายรวมกันเป็นมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท และ มีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่ารวมไม่เกิน 30 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 130 ล้านบาท จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้ให้สินเชื่อ ประเภทไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.15 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด มีจุดเด่นการให้บริการ “สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์พลัส” หรือ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด และ ธุรกิจนายหน้าธุรกิจประกันวินาศภัยในนาม “เพื่อนแท้ เงินด่วน”

ด้วยรูปแบบการให้บริการสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการของประชาชน ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักที่มีแนวโน้มต้องการสินเชื่อต่อเนื่อง ประกอบความเชี่ยวชาญของกลุ่มผู้บริหารในการบริหารความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล โดยมีโฉนดค้ำประกันมากกว่ามากกว่า 20 ปี แสดงให้เห็นถึงโอกาสสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งของธุรกิจได้เป็นอย่างดี

ด้านนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์พลัส โดยมุ่งเน้นขยายพอร์ตเงินให้แก่ลูกค้า ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มความต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ผ่านสาขาทั้งหมด 23 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัดทั่วประเทศ อาทิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงการชำระเงินเงินกู้ยืมกับสถาบันทางการเงิน นอกจากนี้บริษัทจะนำเงินที่ได้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน สำหรับการสำรองระยะสั้นในการประกอบกิจการต่อไป

ขณะที่ นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institutional and High Net Worth Investor: II&HNW) กำหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2567 และ สามารถออกหุ้นกู้ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ PUEANครั้งที่ 1/2567 มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โดยมี ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ ด้านบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมาย

 

วันที่ 04 กรกฎาคม 2567