PRM แจ้งปิดโครงการซื้อหุ้นคืน 1,213.1 ลบ.

PRM แจ้งปิดโครงการซื้อหุ้นคืน 1,213.1 ลบ.

PRM ประกาศสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยดำเนินการซื้อหุ้นคืนรวมทั้งสิ้น 172,889,300 หุ้น คิดเป็นจำนวน 6.92% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท รวมมูลค่าซื้อหุ้นคืน 1,213.1 ล้านบาท

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้เริ่มโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านบาท และจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 175 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวน 7% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2566 – 27 มิถุนายน 2567

ขณะนี้ โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินได้สิ้นสุดลงแล้ว บริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนรวมทั้งสิ้น 172,889,300 หุ้น คิดเป็นจำนวน 6.92% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท รวมมูลค่าซื้อหุ้นคืนทั้งสิ้น 1,213.1 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะสามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ภายหลังพ้นกำหนด 3 เดือน นับจากวันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น แต่ไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นดังกล่าว โดยหากครบกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนแล้วบริษัทไม่สามารถจำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมด บริษัทจะทำการลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังไม่ได้จำหน่ายทั้งหมด สำหรับการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

 

วันที่ 04 กรกฎาคม 2567