กลุ่มธุรกิจ Efin สร้างทีมเข้มแข็งผ่านกิจกรรม “Team building” ดึง “efins” เชื่อมเป้าหมายสู่องค์กรยั่งยืน

กลุ่มธุรกิจ Efin สร้างทีมเข้มแข็งผ่านกิจกรรม “Team building” ดึง “efins” เชื่อมเป้าหมายสู่องค์กรยั่งยืน

นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด หรือ กลุ่มธุรกิจ Efin ผู้นำสื่อออนไลน์ ทางด้านข้อมูลข่าวสารการลงทุนของไทย นำทัพผู้บริหารและพนักงานชาว efin ร่วมกิจกรรม “Team building”  มุ่งเป้าสร้างความสามัคคีขององค์กร ตาม Core value  “efins” ณ โรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก  รัชดาภิเษก เมื่อวัน 6 กรกฎาคม 2567

ซีอีโอกล่าวเสริมถึงความสำคัญของกิจกรรม “Team Building”  เน้นการที่จะให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องอาศัยความพยายามและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในองค์กร การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีม การเสริมสร้างความไว้วางใจ และการพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต

Efin มุ่งเน้นการสร้างองค์กรที่แข็งแกร่ง โดยใช้ Core Value 5 ประการ ได้แก่
•    Empathy เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ส่งมอบบริการด้วยความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจ โปร่งใสและมีจรรยาบรรณ
•    Focus มุ่งมั่นเพื่อเป้าหมาย สร้างแรงจูงใจรวมทั้งการแสวงหาวิธีการต่างๆ ที่นำไปสู่ความสำเร็จ
•    Innovative สร้างสรรค์นวัตกรรม กล้าคิด กล้าลงมือทำและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนากับการทำงาน
•    Noble มีคุณธรรม มีจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ
•    Synergy ร่วมใจสามัคคี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

 

วันที่ 09 กรกฎาคม 2567