กลุ่ม STI แรงไม่หยุด! ชนะประมูลงานวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง มูลค่างานจ้างที่ปรึกษารวม 86.2 ล้านบาท

กลุ่ม STI แรงไม่หยุด! ชนะประมูลงานวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง มูลค่างานจ้างที่ปรึกษารวม 86.2 ล้านบาท

นายไพบูลย์ โชคไพรสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (AEC) ในกลุ่ม บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ผู้นำในกลุ่มธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร ลงนามสัญญา ร่วมกับกรมทางหลวง หลัง AEC ชนะประมูล 2 โครงการ มูลค่างานจ้างที่ปรึกษารวม 86.2 ล้านบาท จากศักยภาพในการบริหารงาน และความเชี่ยวชาญที่ได้รับความไว้วางใจเสมอมา ประกอบด้วย โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็กตอน บ.หนองบัวทอง - บ.หนองขว้าว มีระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ซึ่งเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา 37.4  ล้านบาท โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 450 วัน ซึ่งทางหลวงหมายเลข 11 เป็นทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมโยงระหว่างภาคกลางและภาคเหนือ และปัจจุบันมีปริมาณจราจรที่สูงขึ้น จำเป็นต้องก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางขนส่งคนและสินค้า ลดต้นทุนโลจิสติกส์ โครงการผ่านพื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่โครงการน้อยที่สุด

และโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย ชุมพร - ระนอง  เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน หรือ โครงการแลนด์บริดจ์ (Landbridge) เพื่อให้การเดินทางขนส่งของโครงการแลนด์บริดจ์ มีโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถรองรับได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย จำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบรางและถนน (ในส่วนของระบบราง เป็นทางรถไฟ 4 ทาง Meter Gauge 2 ทาง และ Standard Gauge 2 ทาง) ให้อยู่ในแนวระเบียง (Corridor) เดียวกัน ภายใต้แนวคิด One Port Two Side ที่จะมีโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบรางและถนน สำหรับเชื่อมท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงเพื่อให้ท่าเรือน้ำลึกทั้ง 2 ฝั่ง สามารถดำเนินการตามบทบาทท่าเรือของโครงการ โดยมีเส้นทางเชื่อมโยงท่าเรือทั้ง 2 แห่ง ระยะทางประมาณ 87.50 กิโลเมตร  โดยในส่วนของระบบถนนนี้ เบื้องต้นจะเป็นทางหลวงพิเศษขนาด 6 ช่องจราจร โดยมีค่าจ้างที่ปรึกษา 48.8 ล้านบาท ระยะเวลาการดำเนินงาน 360 วัน

 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567