บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOBAL รายงานผลการดำเนินงานปี 59 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.59 (รวมบริษัทย่อย) ดังนี้

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOBAL รายงานผลการดำเนินงานปี 59 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.59 (รวมบริษัทย่อย) ดังนี้

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOBAL รายงานผลการดำเนินงานปี 59 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.59 (รวมบริษัทย่อย) ดังนี้

ปี 2559 2558
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) 1,494.97 880.59
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ้น (บาท) 0.41 0.24
% เปลี่ยนแปลง 69.77
 

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในปี 59 ที่มีกำไรเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักมาจากกลยุทธ์การเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้า House brand และยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดสาขาใหม่ รวมถึงมีส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในการร่วมค้าผ่านบริษัทโกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

พร้อมประกาศจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.59 - 31 ธ.ค.59 เป็นหุ้นและเงินสด โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผล 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล และจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.05 บาทต่อหุ้น พร้อมขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ได้รับสิทธิปันผลในวันที่ 16 มี.ค.60 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 19 พ.ค.60

นอกจากนี้ ที่ประชุมบริษัท (20 ก.พ.) มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน 182,924,606 มูลค่าที่ตราไว้ (Par) 1.00 บาทต่อหุ้น