แอสเพนขายหุ้น INTUCH ปรับโครงสร้างภายใน

แอสเพนขายหุ้น INTUCH ปรับโครงสร้างภายใน

INTUCH ชี้แจง หลังแอสเพนผู้ถือหุ้นของบริษัท ขายหุ้นต่อให้ผู้ถือหุ้นใหญ่  Anderton Invesment เข้ามาถือ 11.95%  ระบุเป็นเพียงการปรับโครงสร้างภายในเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อการบริหารงาน 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)(INTUCH) โดยบริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นการจำหน่าย  เมื่อวันที่ 23/02/2560 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น  -11.95% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ