BEAUTY บอร์ดอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน วงเงินไม่เกิน 950 ล้านบาท จำนวนไม่เกิน 64 ล้านหุ้น กำนดระยะเวลาซื้อคืนวันที่ 24 ก.ค.2561- 23 ม.ค. 2562 นี้

BEAUTY บอร์ดอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน วงเงินไม่เกิน 950 ล้านบาท จำนวนไม่เกิน 64 ล้านหุ้น กำนดระยะเวลาซื้อคืนวันที่ 24 ก.ค.2561- 23 ม.ค. 2562 นี้

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) (BEAUTY) ผู้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและบำรุงผิว เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน ภายใต้วงเงินไม่เกิน 950 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนทั้งหมด จำนวนไม่เกิน 64ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 2.13 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งจะดำเนินการซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงวันที่ 24 ก.ค.2561- 23 ม.ค. 2562

วัตถุประสงค์ของโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)) รวมถึงเพิ่มอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น EPS) โดยปัจจุบันบริษัทมีกระแสเงินสดในมือกว่า 1,200 ล้านบาท ( ณ 31 มีนาคม 2561 ) ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอที่จะใช้ในการลงทุนอื่นๆรวมทั้งซื้อหุ้นคืน