BEAUTY เนื้อหอมชี้ การขายหุ้นจำนวน140 ล้านหุ้นหรือ 4.66% …

BEAUTY เนื้อหอมชี้ การขายหุ้นจำนวน140 ล้านหุ้นหรือ 4.66% ของกลุ่มนายแพทย์สุวินเป็นการตอบรับความต้องการของนักลงทุนสถาบันไทยและต่างประเทศที่สนใจในศักยภาพการเติบโตและต้องการลงทุนเพิ่ม หมอสุวินยืนยัน โครงสร้างการบริหารไม่เปลี่ยนแปลง ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 21.23% ประกาศเดินหน้าขยายธุรกิจสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) (BEAUTY หรือ “บริษัทฯ”) เปิดเผยว่ากลุ่มนพ.สุวิน ไกรภูเบศ ซึ่งประกอบไปด้วย นพ.สุวิน ไกรภูเบศ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทฯ และคุณธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ กรรมการและผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ได้ทำการขายหุ้นสามัญเดิมจำนวนรวม 140,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.66 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 18.80 บาท แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการขายแบบข้ามคืนในวงจำกัด (Overnight Global Bookbuild Transaction)

ภายหลังการขายหุ้นในครั้งนี้กลุ่มนพ.สุวิน จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมคิดเป็นร้อยละ 21.23 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ทั้งนี้ นพ.สุวิน ไกรภูเบศ จะยังคงเป็นกรรมการและผู้บริหารและคุณธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ จะยังคงเป็นกรรมการดังเดิม อีกทั้งโครงสร้างการบริหารจัดการจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
“เราได้รับการติดต่อจากนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ที่แสดงความต้องการลงทุนระยะยาวในหุ้นของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการที่ดี แผนการดำเนินงานและแนวโน้มการเติบโตในอนาคต ความเชื่อมั่นจากนักลงทุนสถาบันเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและศักยภาพในการเติบโตของบริษัทฯ นอกจากนั้น ในการขายหุ้นครั้งนี้ เราได้จัดสรรหุ้นส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ให้กับนักลงทุนสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีคุณภาพและเน้นการลงทุนในระยะยาว (Long Only Fund) ซึ่งส่งผลให้โครงสร้างของผู้ถือหุ้นมีการกระจายตัวอย่างเหมาะสม โดยหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ปริมาณหุ้นที่ซื้อขายหมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Free Float) ของบริษัทฯ จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 80 โดยมีสัดส่วนของนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและในต่างประเทศถือใน Free Float ประมาณร้อยละ 70 ซึ่งผมมั่นใจว่าจะส่งผลบวกต่อเสถียรภาพของราคาหุ้นในระยะยาว” นพ.สุวิน กล่าว

“ผม คณะผู้บริหาร และบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าดำเนินธุรกิจ และสร้างผลประกอบการให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ วางกลยุทธ์การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า ออกโปรโมชั่นต่างๆ จัดกิจกรรมกับลูกค้าสมาชิก เพื่อกระตุ้นยอดขาย และออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบรับความต้องการของตลาด ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจว่ารายได้รวมปีนี้ จะเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ไม่ต่ำกว่า 4,290ล้านบาท หรือเติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 และรักษาอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20” นพ. สุวิน กล่าวเสริม