CHEWA สร้างรอยยิ้มสู่สังคม

CHEWA สร้างรอยยิ้มสู่สังคม

คุณบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ชีวาทัย (CHEWA) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ จัดสร้างระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด และมอบสิ่งของจำเป็นต่อการเรียน การดำรงชีพ ให้แก่โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านป่าเลา สาขาแม่สะแงะ สาขาปงผาง และสาขาผาด่าน ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตและการศึกษาที่ดีขึ้นของนักเรียนและครูในโรงเรียน รวมถึงคนในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ โดยผ่านโครงการ “ชีวาทัย พัฒนาสังคม เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน " เพื่อตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสังคมและความยั่งยืนของชีวาทัย