“RBF” ร่วมงาน สัมมนา “ตลาดทุนสร้างโอกาสให้ธุรกิจ SMEs”

“RBF” ร่วมงาน สัมมนา “ตลาดทุนสร้างโอกาสให้ธุรกิจ SMEs”

สัมมนา: นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่2จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด นายอำนวย จิรมหาโภคา (ที่3จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  พร้อมด้วย ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ (ที่2จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ดซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF  ร่วมเป็นวิทยากร ในงานสัมมนา “ตลาดทุนสร้างโอกาสให้ธุรกิจ SMEs” โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ต่อนักธุรกิจและผู้ประกอบการ สามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจของตนเอง ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆนี้